Quay lại

Hướng dẫn chi tiết các cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán

Tác giả: Nguyễn Hằng - 06/10/2020

Công việc đối chiếu sổ sách kế toán luôn tạo cho người làm những khó khăn áp lực riêng nhất định. Việc kiểm tra này đòi hỏi chúng ta có những kiến thức chuyên môn nhất định. Nắm bắt được sự khó khăn của các bạn, bài viết dưới đây sẽ chỉ ra cho bạn cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán chính xác, đơn giản nhất về: số liệu hạch toán, về hàng tồn kho, về các khoản trong báo cáo tài chính,...

Trước tiên để biết được cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán chúng ta cần hiểu được việc kiểm tra kế toán là gì? Đây là công việc nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật như thế nào trong kế toán, từ đó để xếp hạng sự trung thực, tính chính xác của thông tin và số liệu kế toán trong doanh nghiệp.

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

1. Quy trình kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán cần làm

Việc sắp xếp quản lý công việc này được thực hiện và phân chia theo từng mục đích làm sổ sách kế toán:

Một là, đối chiếu kiểm tra chéo số liệu giữa sổ cái (sổ tổng hợp tài khoản) với sổ chi tiết;

Hai là, kiểm tra lại toàn bộ những phát sinh dựa trên những khoản  thu chi, những hóa đơn đầu ra đầu vào của công ty;

Ba là, đối chiếu kiểm tra công nợ các khoản chi phí cho khách theo từng tháng, quý, năm.

Quy trình kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán cần làm

Bốn là, kiểm tra rà soát những khoản phí cần chi

Năm là, kiểm tra và hoàn thiện những dữ liệu nhập khai báo thuế hải quan dựa trên những đầu hóa đơn - đầu vào, đầu ra và khoản kê khai thuế;

Sáu là, tính toán tổng hợp lại xem những khoản đầu ra đầu vào có cân đối phù hợp nhau không;

Bảy là, rà soát lên kế hoạch kiểm tra xem những khoản định thu và phải thu, phí cần trả có hợp lý hay không

Tám là, kiểm tra điều chỉnh lại bảng lương đối chiếu xem nó có phù hợp với TK 334, với trên bảng lương xem có khớp hay không

Cuối cùng, kiểm tra lại xem những khoản cần thu cần trả đã đúng đã khớp với sổ sách chưa

2. Nội dung việc cần làm khi kiểm tra đối chiếu sổ sách

Kiểm tra sự phù hợp của tất cả những chứng từ kế toán đã có;

Kiểm tra, định khoản lại các nghiệp vụ kinh tế, kế toán phát sinh trước đó;

Kiểm tra việc kê khai, lập báo cáo khai thuế VAT hàng tháng cho công ty tổ chức doanh nghiệp

Kiểm tra lại báo cáo những quyết toán trước đó về thuế thu nhập của doanh nghiệp

Nội dung việc cần làm khi kiểm tra đối chiếu sổ sách

Kiểm tra giấy tờ hồ sơ liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân của nhân viên;

Kiểm tra tính chính xác của báo cáo tài chính doanh nghiệp

Rà soát, kiểm tra điều chỉnh những sai sót.

Việc làm chuyên viên kế toán

3. Một số hình thức kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán

3.1. Hình thức kiểm tra đối chiếu trên sổ nhật ký chung

Nhắc đến kế toán, tức là nhắc đến việc làm liên quan đến những nghiệp vụ định khoản Nợ  - Có.

Để từ việc kiểm tra, ta sẽ xem xét lại được những khoản thu chi hàng tháng đã đúng chưa, có bị thất thoát hay thiếu không. Việc kiểm tra này dựa trên việc đối chiếu lại những phát sinh ở sổ nhật ký chung.

Hình thức kiểm tra đối chiếu trên sổ nhật ký chung

3.2. Kiểm tra trực tiếp trên bảng cân đối tài khoản trong sổ sách kế toán

Đầu tiên cần hạch toán kiểm tra tổng dư nợ đầu kỳ hay đó chính là số dư cuối kỳ trước khi kết chuyển và cũng là tổng số dư có ở đầu kỳ.

Tiếp theo cần tính toán tổng phát sinh nợ trong kỳ, đó là tổng phát sinh trên nhật ký chung hoặc tổng phát sinh có ở trong kỳ.

Ngoài ra cần tính tổng dư có tại cuối kỳ hay chính dư nợ mỗi cuối kỳ;

Để tính được những nghiệp vụ trên chúng ta cần tuân thủ theo đúng nguyên tắc tính toán tổng phát sinh bên có = tổng phát sinh bên nợ.

3.3. Kiểm tra đối chiếu tài khoản tiền mặt 111

Thứ nhất, kiểm tra  Tổng số dư nợ đầu kỳ ký quỹ tiền mặt =  Dựa trên số dư nợ đầu kỳ được tính trên bảng cân đối TK phát sinh của TK 1111 = Số dư nợ đầu kỳ tại số cái của TK 1111.

Kiểm tra đối chiếu tài khoản tiền mặt 111

Thứ hai, kiểm tra Số phát sinh nợ có sổ quỹ tiền mặt = Số phát sinh nợ có sổ quỹ tiền mặt = Phát sinh nợ có sổ cái TK 1111.

Thứ ba, đối chiếu Số dư nợ cuối kỳ có sổ quỹ tiền mặt = Số dư nợ TK 1111 cuối kỳ tính trên bảng cân đối phát sinh = Số nghiệp vụ dư nợ cuối kỳ của sổ cái TK 1111. 

3.4. Đối chiếu tài khoản tiền gửi ngân hàng 112

Ta kiểm tra bằng các cách sau:

Một là, kiểm tra Số dư đầu kỳ trên sổ phụ ngân hàng hoặc sao kê = Số sổ tiền gửi ngân hàng có dư nợ đầu kỳ là bao nhiêu  = Số dư nợ đầu kỳ TK 112 có trên bảng tính cân đối phát sinh = Kiểm tra số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 112.

 Tiếp là, số tiền phát sinh đã rút – số đã nộp vào trên sổ phụ ngân hàng hoặc sao kê = Và số phát sinh nợ tiền gửi ngân hàng hoặc tiến hành sao kê = Số phát sinh Nợ có TK 112 trên bảng cân đối phát sinh = Kiểm tra lại số phát sinh nợ hoặc có sổ cái TK 112.

Cuối cùng, Số dư cuối kỳ ở sổ phụ ngân hàng hoặc sao kê = Số dư nợ cuối kỳ hay Sổ tiền gửi ngân hàng hoặc số tiền sao kê = Số dư cuối kỳ TK 112 trên bảng cân đối phát sinh = Số dư nợ cuối kỳ sổ cái TK 112.

3.5. Kiểm tra Tài khoản phải thu của khách hàng TK 131

Đầu tiên Kiểm tra số cái TK 131 sau đó trừ đi (Nhật ký bán hàng + Tính trên bảng công nợ cần thu của khách hàng + Công nợ cần phải thu của khách hàng trong từng trên mỗi đối tượng + số liệu tại cột TK 310, 130 của bảng cân đối kế toán).

Sau đó, kiểm tra chi tiết những tài khoản 214, 242, 142.

Cuối cùng là kiểm tra đối chiếu lại số tiền đã chi phân bổ hàng tháng đó trên bảng phân bổ công cụ xem số tiền có trùng với số liệu đã ghi trên sổ chính không, chiếu theo các mục của TK 142, 242, 214 .

3.6. Kiểm tra tài khoản 331 - phải trả cho người bán

Kiểm tra tài khoản 331 - phải trả cho người bán

Để kiểm tra đối chiếu được tài khoản này chúng ta cần làm theo:

Hạch toán và kiểm tra số cái TK 331

Nhận ký mua hàng

Bảng tổng hợp nợ phải trả

Chi tiết nợ cần trả cho mỗi đối tượng cụ thể

Số liệu được tính trong mỗi cột TK 310, 130 trên bảng cân đối tài khoản kế toán.

3.7. Tài khoản 334 - mẹo kiểm tra đối chiếu

Thứ nhất, ta có thể kiểm tra bằng cách Số dư nợ đầu kỳ TK 334 ở bảng cân đối phát sinh = Số dư nợ đầu kỳ của sổ cái trên TK 334 = Kiểm tra đối chiếu số dư nợ đầu kỳ của sổ cái TK 334;

Cách thứ 2, ta hạch toán Tổng phát sinh Nợ trong kỳ = số tiền tạm ứng + Các khoản giảm trừ về tiền bảo hiểm + Tổng phát sinh tiền đã thanh toán .

Cách 3, kiểm tra tổng số dư ở bảng cân đối phát sinh tài khoản xem có bằng với Tổng số phát sinh dư có cuối kỳ.

Với chứng từ thưởng, lương, cần chuẩn bị:

Hợp đồng lao động kèm bản photo bản chứng minh nhân dân

Bảng chấm công hàng tháng

Bảng lương

Phiếu chi ghi lương hoặc chứng từ thanh toàn tiền gửi của ngân hàng

Tờ khai thuế

Thông tin, hồ sơ của người lao động.

3.8.  Kiểm tra hàng tồn kho

Tồn đầu kỳ 156, 155, 152 ở tổng hợp nhập xuất tồn chính bằng Số dư đầu kỳ Nợ Sổ cái, CĐPS TK 156, 155, 155

Nhập trong kỳ 156, 155, 152 ở tổng hợp nhập xuất tồn chính là số phát sinh Nợ Sổ cái, CĐPS TK 156, 155, 152

Tồn cuối kỳ 152, 155, 156 ở Tổng hợp nhập xuất tồn bằng với  Số dư cuối kỳ Nợ Sổ cái, CĐPS TK 152, 155, 156

sau đó kiểm tra tất cả những hóa đơn về hàng hóa, về nguyên vật liệu (đầu vào)  xem đã đủ số lượng đã nhập kho, số lượng phiếu, số tiền trong phiếu có khớp với hóa đơn không.

Kiểm tra xem có bảng tổng hợp hàng xuất nhập tồn kho hàng tháng hay chưa, có sổ thẻ chi tiết cho từng loại hàng hay không. 

3.9. Một số chi phí khác

với những chi phí không có số hạch toán thì ta cần kiểm tra xem nó có phù hợp với những khoản thu nhập khác không

Và một lưu ý những chi phí này khi hạch toán vào chi phí vào doanh nghiệp thì không cần tính vào tổng chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

Việc làm kế toán tại Hồ Chí Minh

4. Cách đối chiếu kiểm tra sổ sách kế toán

Để có thể hạch toán chính xác cho công ty chúng ta cần nắm cho mình những kiến thức về việc kiểm tra như sau:

Một là: kiến thức về việc kiểm tra những định khoản hạch toán hóa đơn với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng hóa đơn đầu vào cũng như hóa đơn đầu ra.

Hai là: Biết được cách kiểm tra số cái - sổ kế toán

 Cách đối chiếu kiểm tra sổ sách kế toán

Ba là: kiểm tra giữa thuế khai báo báo với dữ liệu nhập so với hóa đơn đầu ra vào đầu vào ghi ở bảng kê khai thuế.

Bốn là: Đối chiếu đầu vào của cân đối tài khoản.

Năm là: Hạch toán các khoản thu và khoản cần trả xem có đúng không. tính toán lại các số liệu ghi ở bảng lương có đúng không, có đầy đủ hay chưa.

Để làm được những điều này chúng ta cần áp dụng hình thức sổ Nhật Ký Chung, để kiểm soát dễ dàng hơn:

Bước 1: Rà soát lại các khoản về đối ứng Nợ -  có liệu đã đúng chưa.

Bước 2: Hạch toán lại số tiền kết chuyển vào cuối hàng tháng đã đúng chưa, tổng phát sinh ở bảng cân đối tài khoản có giống với tổng phát sinh ở nhật ký chung không.

5. Hướng dẫn tính cân đối và thanh lý tài khoản

Áp dụng Số dư cuối kỳ trước kết chuyển sang = Tổng số dư có đầu kỳ = Tổng số dư nợ đầu kỳ

Áp dụng công thức Tổng phát sinh ở nhật ký chung trong kỳ = Tổng phát sinh có trong kỳ = Tổng phát sinh nợ trong kỳ.

Tổng số dư có cuối kỳ = Tổng số dư nợ cuối kỳ .

Tìm kiếm việc làm

Hướng dẫn tính cân đối và thanh lý tài khoản

Và đó là những Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách đơn giản nhất mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn nhất là với những bạn mới bắt đầu vào nghề còn chưa có kinh nghiệm trong việc này. Nếu còn băn khoăn hay những thắc mắc gì về đối chiếu sổ sách hãy truy cập vào trang web chúng mình. Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị với công việc kế toán. 

[Chia sẻ] 6 kinh nghiệm làm kế toán thuế trong doanh nghiệp

Kế toán là một bộ phận rất rộng, được phân chia thành nhiều mảng khác nhau, một trong số đó là kế toán thuế. Kế toán thuế đã là một trong những việc làm thu hút nhiều ứng viên tham gia. Việc làm này yêu cầu người làm cần phải có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng.  Nội dung bài viết sau đây sẽ chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm làm kế toán thuế.

Kinh nghiệm làm kế toán thuế

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-