Quay lại

Câu trả lời hoàn hảo nhất về thị trường tài chính là gì?

Tác giả: Hà Ngọc Ánh

Thị trường tài chính là gì? Câu hỏi mà rất nhiều trong số chúng ta đang thắc mắc về nó. Cùng tìm hiểu về thị trường tài chính qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về nó bạn nhé!

Việc làm Tài chính

1. Bạn đã biết thị trường tài chính là gì?

Thị trường tài chính là một thể chế tài chính mà tại đó người ta thực hiện các trao đổi tài chính theo nhu cầu của mình. Thị trường tài chính cũng là một phần trong một hệ thống tài chính nó đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế bằng cách kích thích tăng trưởng kinh tế, tác động đến kết quả hoạt động kinh tế của các tác nhân, ảnh hưởng đến phúc lợi kinh tế. Điều này đạt được nhờ cơ sở hạ tầng tài chính, trong đó các đơn vị có quỹ phân bổ các khoản tiền đó cho những người có cách đầu tư hiệu quả hơn.

Hệ thống tài chính giúp chuyển tiền hiệu quả hơn. Do một bên của giao dịch có thể sở hữu thông tin vượt trội hơn bên kia nên có thể dẫn đến vấn đề bất cân xứng thông tin và phân bổ nguồn tài chính không hiệu quả. Bằng cách khắc phục vấn đề bất cân xứng thông tin, hệ thống tài chính tạo điều kiện cân bằng giữa những người có vốn để đầu tư và những người cần vốn.

Bạn đã biết thị trường tài chính là gì?

Theo cách tiếp cận cấu trúc, hệ thống tài chính của một nền kinh tế bao gồm ba thành phần chính:

- Thị trường tài chính.

- Các trung gian tài chính (tổ chức).

- Các cơ quan quản lý tài chính.

Mỗi thành phần đóng một vai trò cụ thể trong nền kinh tế. Theo cách tiếp cận chức năng, thị trường tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền để tài trợ cho các khoản đầu tư của các tập đoàn, chính phủ và cá nhân. Các tổ chức tài chính là những người đóng vai trò quan trọng trong thị trường tài chính khi họ thực hiện chức năng trung gian và do đó quyết định dòng tiền. Các cơ quan quản lý tài chính thực hiện vai trò giám sát và điều tiết các chủ thể tham gia vào hệ thống tài chính.

Các nghiên cứu về thị trường tài chính, dựa trên lý thuyết thị trường vốn, tập trung vào hệ thống tài chính, cấu trúc của lãi suất và định giá các tài sản tài chính. Tài sản là bất kỳ nguồn lực nào được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích trong tương lai và do đó có giá trị kinh tế. Tài sản được chia thành hai loại: tài sản hữu hình có thuộc tính vật chất và tài sản vô hình.  Một tài sản vô hình đại diện cho một yêu cầu pháp lý đối với một số lợi ích kinh tế trong tương lai.  Giá trị của một tài sản vô hình không liên quan đến hình thức, vật chất hay cách khác, trong đó các yêu cầu được ghi nhận.

Tuyển dụng tư vấn tài chính

Hệ thống tài chính của một nền kinh tế 

Tài sản tài chính, thường được gọi là công cụ tài chính, là tài sản vô hình, được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích trong tương lai dưới hình thức đòi tiền mặt trong tương lai.  Một số công cụ tài chính được gọi là chứng khoán và thường bao gồm cổ phiếu và trái phiếu.

Bất kỳ giao dịch nào liên quan đến công cụ tài chính bao gồm ít nhất hai bên:

- Bên đã đồng ý thanh toán tiền mặt trong tương lai và được gọi là bên phát hành;

- Bên sở hữu công cụ tài chính và do đó có quyền nhận các khoản thanh toán do tổ chức phát hành thực hiện, được gọi là nhà đầu tư.

Tài sản tài chính cung cấp các chức năng kinh tế chủ yếu nó cho phép chuyển tiền từ những thực thể đó, những người có quỹ thặng dư để đầu tư cho những người cần tiền để đầu tư vào tài sản hữu hình; phân phối lại rủi ro không thể tránh khỏi liên quan đến việc tạo ra tiền mặt giữa các đơn vị kinh tế thâm hụt và thặng dư.

Tài sản tài chính

Các khoản nợ do những người nắm giữ tài sản cuối cùng nắm giữ thường khác với các khoản nợ do những thực thể yêu cầu những khoản tiền đó ban hành.  Vai trò của chúng được thực hiện bởi các đơn vị cụ thể hoạt động trong hệ thống tài chính, được gọi là các trung gian tài chính.  Những thứ sau này chuyển đổi các khoản nợ cuối cùng thành các tài sản tài chính khác nhau được công chúng ưa thích.

2. Thị trường tài chính và các chức năng kinh tế của chúng

Thị trường tài chính là thị trường nơi các công cụ tài chính được trao đổi hoặc mua bán.  Thị trường tài chính cung cấp ba chức năng kinh tế chính sau: Định giá; Tính thanh khoản; Giảm chi phí giao dịch

- Định giá: Chức năng định giá giúp phát hiện giá có nghĩa là các giao dịch giữa người mua và người bán các công cụ tài chính trên thị trường tài chính xác định giá của tài sản được giao dịch. Đồng thời, lợi nhuận cần thiết từ việc đầu tư các quỹ được xác định bởi những người tham gia vào thị trường tài chính. Động lực cho những người tìm kiếm quỹ (đơn vị thâm hụt) phụ thuộc vào lợi tức cần thiết mà các nhà đầu tư yêu cầu. Chính những chức năng này của thị trường tài chính báo hiệu cách nguồn vốn có sẵn từ những người muốn cho vay hoặc đầu tư sẽ được phân bổ cho những người cần vốn và huy động vốn bằng cách phát hành các công cụ tài chính.

 Thị trường tài chính và các chức năng kinh tế của chúng

- Chức năng thanh khoản tạo cơ hội cho các nhà đầu tư bán một công cụ tài chính, vì nó được coi là thước đo khả năng bán một tài sản theo giá trị thị trường hợp lý của nó bất kỳ lúc nào. Nếu không có tính thanh khoản, nhà đầu tư sẽ buộc phải nắm giữ một công cụ tài chính cho đến khi có điều kiện để bán nó hoặc tổ chức phát hành có nghĩa vụ thanh toán nó theo hợp đồng. Công cụ nợ được thanh lý khi nó đáo hạn, và công cụ vốn chủ sở hữu cho đến khi công ty thanh lý một cách tự nguyện hoặc không tự nguyện. Tất cả các thị trường tài chính đều cung cấp một số hình thức thanh khoản. Tuy nhiên, các thị trường tài chính khác nhau được đặc trưng bởi mức độ thanh khoản.

- Chức năng giảm chi phí giao dịch được thực hiện, khi những người tham gia thị trường tài chính phải trả phí hoặc chịu chi phí giao dịch một công cụ tài chính. Trong các nền kinh tế thị trường, cơ sở lý luận kinh tế cho sự tồn tại của các thể chế và công cụ liên quan đến chi phí giao dịch, do đó các thể chế và công cụ còn tồn tại là những thể chế và công cụ có chi phí giao dịch thấp nhất.

Việc làm Tài chính tại Hồ Chí Minh

Chức năng giảm chi phí giao dịch

3. Những quy định thị trường tài chính bạn nên biết

Nhìn chung, quy chế thị trường tài chính nhằm đảm bảo đối xử công bằng giữa các bên tham gia. Nhiều quy định đã được ban hành để đối phó với các hành vi gian lận. Một trong những mục tiêu chính của quy định là đảm bảo doanh nghiệp công bố thông tin chính xác để ra quyết định đầu tư. Khi thông tin chỉ được công bố cho một nhóm nhà đầu tư hạn chế, những người này có lợi thế lớn hơn các nhóm nhà đầu tư khác. Do đó, khuôn khổ quy định phải cung cấp cho các công ty quyền tiếp cận công bố thông tin một cách bình đẳng.  Các quy định gần đây đã được thông qua  để đối phó với các vụ phá sản lớn, quản trị công ty được sửa đổi lớn, nhằm tăng cường vai trò của kiểm toán viên trong việc giám sát các thủ tục kế toán.  

Chức năng chính của hệ thống là chuyển nguồn vốn giữa hai nhóm người dùng cuối của hệ thống: từ người cho vay (đơn vị thặng dư) đến người đi vay (đơn vị thâm hụt). Bên cạnh đó, hệ thống tài chính cung cấp các phương tiện thanh toán, nhiều loại dịch vụ như bảo hiểm, lương hưu và ngoại hối, cùng với các phương tiện cho phép mọi người điều chỉnh danh mục tài sản hiện có của họ.

Những quy định thị trường tài chính bạn nên biết

Ngoài việc vay và cho vay trực tiếp giữa người tiêu dùng cuối cùng, việc vay và cho vay thông qua các trung gian và thị trường có tổ chức có những lợi thế quan trọng.  Chúng bao gồm chuyển đổi kỳ hạn của các khoản tiết kiệm ngắn hạn thành các khoản vay dài hạn, giảm rủi ro và kiểm soát chi phí giao dịch.

Lĩnh vực thị trường tài chính và nền tảng lý thuyết của nó dựa trên việc nghiên cứu hệ thống tài chính, cấu trúc lãi suất và định giá các tài sản rủi ro. Các bên tham gia thị trường chính là các hộ gia đình, chính phủ, tập đoàn phi tài chính, tổ chức lưu ký, công ty bảo hiểm, công ty quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư, tổ chức phi lợi nhuận và nhà đầu tư nước ngoài.

Thị trường tài chính được phân loại thành thị trường nội bộ so với thị trường bên ngoài, thị trường vốn so với thị trường tiền tệ, tiền mặt so với thị trường phái sinh, thị trường sơ cấp so với thị trường thứ cấp, phát hành riêng lẻ so với thị trường công khai, trao đổi mua bán so với thị trường mua bán tại quầy.

Thị trường tài chính được phân loại thành thị trường nội bộ và thị trường bên ngoài

Thị trường tài chính và các tổ chức trung gian là đối tượng của các cơ quan quản lý tài chính. Những thay đổi gần đây trong hệ thống quản lý đang diễn ra để giải quyết các vấn đề trên thị trường tín dụng và cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra năm 2008.

Việc làm Tài chính tại Hà Nội

4. Lãi suất - yếu tố quan trọng trong thị trường tài chính 

Đối với việc ra quyết định tài chính và đầu tư trong một môi trường tài chính năng động của các bên tham gia thị trường, điều quan trọng là phải hiểu lãi suất là một trong những khía cạnh quan trọng của môi trường tài chính. Một số lý thuyết kinh tế giải thích các yếu tố quyết định mức lãi suất. 

Lãi suất là tỷ lệ hoàn vốn mà người đi vay trả cho người cho vay, hoặc giá mà người đi vay trả cho một dịch vụ, quyền sử dụng vốn trong một thời hạn nhất định. Do đó, nó là một dạng lợi tức trên các công cụ tài chính. Lãi suất thay đổi tùy theo quyết định vay hoặc cho vay.  Có lãi suất mà ngân hàng đang cho vay (lãi suất ưu đãi) và lãi suất họ đang trả cho các khoản tiền gửi (lãi suất dự thầu).

 Sự khác biệt giữa chúng được gọi là chênh lệch. Sự chênh lệch như vậy cũng tồn tại giữa tỷ giá bán và tỷ giá mua trên thị trường tiền tệ và vốn trong nước và quốc tế. Chênh lệch giữa tỷ lệ chào hàng và giá thầu cung cấp một khoản trang trải cho chi phí hành chính của các trung gian tài chính và bao gồm cả lợi nhuận của họ. Mức độ chênh lệch bị ảnh hưởng bởi mức độ cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính. Trên thị trường tiền tệ quốc tế ngắn hạn, mức chênh lệch sẽ thấp hơn nếu có sự cạnh tranh đáng kể. Ngược lại, chênh lệch giữa lãi suất đi vay và cho vay của các ngân hàng đối với khách hàng cá nhân nói chung lớn hơn do mức độ rủi ro vỡ nợ lớn hơn đáng kể. Do đó, lãi suất cho vay (lãi suất cho vay hoặc lãi suất bán ra) luôn bao gồm phần bù rủi ro.

Lãi suất - yếu tố quan trọng trong thị trường tài chính 

Phần bù rủi ro là phần bổ sung vào lãi suất mà người cho vay yêu cầu để tính đến rủi ro mà người đi vay có thể không trả được nợ hoàn toàn hoặc có thể không hoàn trả đúng hạn (rủi ro vỡ nợ).

Để giải thích các yếu tố quyết định của lãi suất nói chung, lý thuyết kinh tế cho rằng có một số loại lãi suất cụ thể, là đại diện cho tất cả các loại lãi suất trong nền kinh tế.  Mức lãi suất như vậy thường phụ thuộc vào chủ đề được xem xét và có thể được biểu thị bằng ví dụ:  lãi suất đối với nợ ngắn hạn hoặc dài hạn của chính phủ, hoặc lãi suất cơ bản của các ngân hàng thương mại, hoặc lãi suất thị trường tiền tệ ngắn hạn (EURIBOR). Trong trường hợp này, người ta giả định rằng cơ cấu lãi suất là ổn định và tất cả các mức lãi suất trong nền kinh tế có khả năng biến động theo cùng một hướng.

Cơ cấu lãi suất là mối quan hệ giữa các mức lãi suất khác nhau trong nền kinh tế đối với các công cụ tài chính có độ dài (kỳ hạn) khác nhau hoặc mức độ rủi ro khác nhau. Lãi suất do các tổ chức tài chính báo giá là lãi suất danh nghĩa và được sử dụng để tính toán các khoản thanh toán lãi suất cho người đi vay và người cho vay. Tuy nhiên, các khoản hoàn trả cho khoản vay vẫn giữ nguyên về điều kiện tiền và chiếm tỷ trọng ngày càng nhỏ trong thu nhập của người đi vay. Chi phí thực của các khoản thanh toán lãi suất giảm dần theo thời gian. 

Do đó, có một lãi suất thực, tức là tỷ lệ lãi suất được điều chỉnh để tính đến tỷ lệ lạm phát.  Vì tỷ lệ hoàn vốn thực tế của người cho vay cũng có thể giảm theo thời gian, người cho vay xác định lãi suất để tính đến tỷ lệ lạm phát dự kiến ​​trong thời gian cho vay.  Khi không chắc chắn về tỷ suất sinh lợi thực tế mà người cho vay nhận được, họ sẽ có xu hướng cho vay với lãi suất cố định trong ngắn hạn.

Cơ cấu lãi suấ

Trong một nền kinh tế, có nguồn cung có thể cho vay (tức là tín dụng) trên thị trường vốn của các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ.  Mức lãi suất càng cao thì các chủ thể đó càng sẵn sàng cung cấp vốn vay;  mức độ quan tâm càng thấp, họ càng ít sẵn sàng cung cấp.  Cũng chính những thực thể này đòi hỏi nguồn vốn có thể cho vay, đòi hỏi nhiều hơn khi mức lãi suất thấp và ít hơn khi lãi suất cao hơn. 

Việc làm

Nhìn chung, lãi suất là một yếu tố quan trọng trong thị trường tài chính. Hy vọng rằng những chia sẻ trên giúp bạn nắm rõ thị trường tài chính là gì cùng những thông tin hữu ích khác cho mình.

Đầu tư tài chính là gì? Trọn bộ những thông tin hữu ích cho bạn

Hoạt động đầu tư tài chính là một phần quan trọng trong thị trường tài chính. Đầu tư tài chính nghĩa là việc bạn sẽ sử dụng khoản tiền tiền tiết kiệm của bản thân hay các khoản tiền nhàn rỗi chưa mục đích sử dụng chi tiết để đem đầu tư vào các công cụ tài chính như: vàng, đô la, các loại trái phiếu, ... Cùng tìm hiểu rõ hơn về Đầu tư tài chính là gì? bạn nhé!

Đầu tư tài chính là gì?

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-