Quay lại

Chi phí vốn là gì? Tìm hiểu về phương pháp xác định chi phí vốn!

Tác giả: Hạ Linh - 22/11/2019

Chi phí vốn được xem là một tỷ suất lợi nhuận cần thiết để thuyết phục nhà đầu tư thực hiện một khoản đầu tư nhất định vào một doanh nghiệp. Vậy chi phí vốn là gì? Trong kinh doanh, khái niệm này đã quá quen thuộc, tìm hiểu rõ bản chất, hoạt động và phương pháp để xác định chi phí vốn cho doanh nghiệp là cách cần thiết để mang lại những ích lợi nhất định cho doanh nghiệp.

Việc làm Tài chính

1. Định nghĩa chi phí vốn là gì?

Định nghĩa chi phí vốn là gì?

1.1. Khái niệm về chi phí vốn

Trong lĩnh vực kinh tế và kế toán, chi phí vốn là một khoản tài chính của một công ty (bao gồm cả nợ và vốn chủ sở hữu). Hay theo quan điểm cá nhân của các nhà đầu tư, chi phí vốn là tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu của chứng khoán hiện tại của một công ty đầu tư. Nó được sử dụng để đánh giá các dự án mới của một công ty hay doanh nghiệp. Đó là lợi nhuận tối thiểu mà các nhà đầu tư mong đợi nhằm cung cấp vốn cho công ty, do đó thiết lập một chuẩn mực mà một dự án mới phải đáp ứng.

Chi phí vốn liên quan đến chi phí cơ hội của việc đầu tư cụ thể. Để một khoản đầu tư có giá trị, tỷ lệ hoàn vốn dự kiến phải cao hơn chi phí vốn. Với một số cơ hội đầu tư cạnh tranh, các nhà đầu tư dự kiến ​​sẽ bỏ vốn vào hoạt động để tối đa hóa lợi nhuận. Nói cách khác, chi phí vốn là tỷ suất lợi nhuận mà vốn có thể được kỳ vọng sẽ kiếm được trong khoản đầu tư thay thế tốt nhất có rủi ro tương đương; đây là chi phí cơ hội vốn.

Nếu một dự án có rủi ro tương tự như hoạt động kinh doanh trung bình của một công ty, thì việc sửu dụng chi phí vốn trung bình của công ty làm cơ sở đánh giá hoặc chi phí vốn là một chi phí huy động vốn của công ty là hợp lý. Tuy nhiên, đối với các dự án ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, chi phí vốn hiện tại có thể không phải là thước đo phù hợp để sử dụng, vì rủi ro của các doanh nghiệp là không giống nhau.

Do đó, có thể nói chi phí vốn là tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng cần thiết để thuyết phục nhà đầu tư thực hiện một khoản đầu tư nhất định.

1.2. Chi phí vốn hoạt động như thế nào

Như đã nói về khái niệm chi phí vốn là gì? Chi phí vốn được xác định bởi thị trường kinh tế, tài chính ngân hàng và thể hiện mức độ cảm nhận rủi ro ở các nhà đầu tư. Khi được lựa chọn giữa hai khoản đầu tư có rủi ro tương tự như nhau, các nhà đầu tư sẽ xác định chi phí vốn và thường chọn khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn. 

Giả sử công ty X đang xem xét liệu có nên cải tạo hệ thống kho của mình không? Việc cải tạo sẽ tốn mất 50 triệu đô la và dự kiến sẽ tiết kiệm 10 triệu đô la mỗi năm trong 5 năm tới. Có một số rủi ro rằng việc cải tạo sẽ không tiết kiệm cho công ty X toàn bộ 10 triệu đô la mỗi năm. Ngoài ra, công ty X có thể sử dụng 50 triệu đô la để mua trái phiếu 5 năm có rủi ro tương đương trong công ty Y, công ty trả lại 12% mỗi năm.

Bởi vì việc cải tạo dự kiến sẽ trả lại 20% mỗi năm (10 triệu đô/50 triệu đô), việc cải tạo là sử dụng vốn tốt. Bởi vì lợi nhuận 20% vượt quá 12% lợi nhuận mà công ty X có thể nhận được bằng cách chịu rủi ro tương tự ở nơi khác.

Lợi nhuận mà một nhà đầu tư nhận được đối với bảo mật của công ty là chi phí bảo mật đó cho công ty đã phát hành nó. Tổng chi phí vốn của một công ty là một hỗn hợp lợi nhuận cần thiết để bù đắp cho tất cả các chủ nợ và cổ đông. Đây thường được gọi là chi phí vốn trung bình có trọng số và đề cập đến chi phí trung bình có trọng số của nợ và vốn chủ sở hữu của công ty.

Việc làm Ngân hàng - Chứng khoán - Đầu tư

2. Chi phí vốn cho bạn biết những gì?

Chi phí vốn cho bạn biết những gì?

Ý nghĩa của chi phí vốn là gì?

 • Chi phí vốn đại diện cho một rào cản mà một công ty phải vượt qua trước khi nó có thể tạo ra giá trị và nó được sử dụng rộng rãi trong quy trình lập ngân sách vốn để xác định liệu một công ty có nên tiến hành dự án hay không.
 • Chi phí vốn cũng được sử dụng rộng rãi trong kinh tế và lĩnh vực kế toán. Một cách khác để mô tả chi phí vốn là chi phí cơ hội của việc đầu tư vào một doanh nghiệp. Quản lý công ty khôn ngoan sẽ chỉ đầu tư vào các sáng kiến và dự án sẽ cung cấp lợi nhuận vượt quá chi phí vốn của họ.
 • Chi phí vốn - Từ quan điểm cá nhân của một nhà đầu tư, là lợi nhuận dự kiến của bất cứ ai đang cung cấp vốn cho một doanh nghiệp. Nói cách khác, đó là đánh giá rủi ro về vốn chủ sở hữu của công ty. Khi làm điều này, một nhà đầu tư có thể xem một cổ phiếu nào đó có quá rủi ro hay sẽ đầu tư tốt.
 • Chi phí vốn là một thành phần quan trọng của công việc định giá doanh nghiệp. Bởi vì một nhà đầu tư kỳ vọng hoặc mình đầu tư  để tăng trưởng ít nhất là chi phí vốn, chi phí vốn có thể được sử dụng như một tỷ lệ chiết khấu để tính toán giá trị hợp lý của một dòng tiền chảy của nhà đầu tư.
 • Các nhà đầu tư thường vay tiền để đầu tư, và các chuyên viên phân tích đầu tư sẽ mắc sai lầm khi đánh đồng chi phí vốn với lãi suất trên số tiền đó. Điều quan trọng cần nhớ là chi phí vốn không phụ thuộc vào cách thức và nơi huy động vốn. Nói một cách khác, chi phí vốn phụ thuộc vào sử dụng các quỹ, không phải là nguồn vốn.
Việc làm Kế toán - Kiểm toán

3. Phương pháp xác định chi phí vốn

 Phương pháp xác định chi phí vốn

Chi phí vốn đại diện cho lợi nhuận mà một công ty cần để thực hiện một dự án vốn, chẳng hạn như mua thiết bị mới hay xây dựng một tòa nhà mới. Chi phí vốn thông thường sẽ bao gồm cả vốn chủ sở hữu và các khoản vay nợ. Được tính theo cơ cấu vốn ưa thích hoặc hiện có của công ty, được gọi là chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC).

Các quyết định đầu tư của một công ty cho các dự án mới sẽ luôn tạo ra lợi nhuận vượt quá chi phí vốn của công ty được sử dụng để tài trợ cho dự án. Nếu không, dự án sẽ không tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư. Vậy phương pháp xác định chi phí vốn là gì?

3.1. Chi phí nợ

Khi các công ty vay tiền từ những người cho vay bên ngoài, tiền lãi trả cho những khoản tiền này được gọi là chi phí nợ. Chi phí nợ được tính bằng cách lấy tỷ lệ trên trái phiếu không rủi ro có thời hạn phù hợp với cấu trúc kỳ hạn của khoản nợ doanh nghiệp, sau đó thêm phí bảo hiểm mặc định.

Phí bảo hiểm mặc định này sẽ tăng lên khi số nợ tăng lên (vì tất cả những thứ khác đều bằng nhau, rủi ro tăng lên khi chi phí nợ tăng lên). Vì trong hầu hết các trường hợp, chi phí nợ là chi phí được khấu trừ, chi phí nợ được tính trên cơ sở sau thuế để làm cho nó tương đương với chi phí vốn chủ sở hữu (thu nhập cũng bị đánh thuế ).

3.2. Chi phí vốn cổ phần

Các chi phí vốn chủ sở hữu được suy ra bằng cách so sánh đầu tư để đầu tư khác (tương đương) với hồ sơ rủi ro tương tự. Nó thường được tính bằng cách sử dụng công thức mô hình định giá tài sản vốn :

Chi phí vốn cổ phần = Tỷ lệ hoàn vốn không rủi ro + Phí bảo hiểm rủi ro dự kiến

Chi phí vốn cổ phần = Tỷ lệ hoàn vốn không rủi ro + Beta × (tỷ suất lợi nhuận thị trường - tỷ lệ hoàn vốn không rủi ro)

Trong đó Beta = độ nhạy cảm với các chuyển động trong thị trường liên quan.

3.3. Chi phí vốn bình quân gia quyền

Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) được sử dụng trong tài chính để đo lường chi phí vốn của một công ty. WACC không được quản lý. Thay vào đó, nó đại diện cho lợi nhuận tối thiểu mà một công ty phải kiếm được trên cơ sở tài sản hiện có để đáp ứng các chủ nợ, chủ sở hữu và các nhà cung cấp vốn khác, hoặc họ sẽ đầu tư vào nơi khác.

Tổng vốn cho một công ty là giá trị vốn chủ sở hữu của nó (đối với một công ty không có chứng quyền và quyền chọn chưa thanh toán, điều này giống như vốn hóa thị trường của công ty) cộng với chi phí nợ (chi phí nợ phải được cập nhật liên tục như chi phí thay đổi nợ do thay đổi lãi suất).

Lưu ý rằng “vốn chủ sở hữu” trong tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là giá trị thị trường của tất cả vốn chủ sở hữu, không phải là vốn chủ sở hữu của cổ đông trên bảng cân đối kế toán. Để tính chi phí vốn bình quân gia quyền của công ty, trước tiên chúng ta phải tính chi phí của các nguồn tài chính cá nhân: bao gồm chi phí nợ, chi phí vốn ưu đãi và chi phí vốn chủ sở hữu.

Tính toán WACC là một quy trình lặp lại, đòi hỏi phải ước tính giá trị thị trường hợp lý của vốn chủ sở hữu nếu công ty không liệt kê. Các phương pháp điều chỉnh giá trị hiện tại (APV) là dễ dàng hơn để sử dụng trong trường hợp này vì tách giá trị của dự án từ giá trị của chương trình tài chính của mình.

3.4. Sự khác biệt giữa chi phí vốn và tỷ lệ chiết khấu

Chi phí vốn và tỷ lệ chiết khấu có phần giống nhau và thường được sử dụng thay thế cho nhau. Chi phí vốn thường được tính bởi bộ phận tài chính của công ty và được ban quản lý sử dụng để đặt tỷ lệ chiết khấu (hoặc tỷ lệ vượt rào) phải được đánh bại để biện minh cho một khoản đầu tư.

Điều đó nói rằng, quản lý của một công ty nên thách thức chi phí vốn được tạo ra trong nội bộ của mình, vì nó có thể bảo thủ đến mức ngăn cản đầu tư. Chi phí vốn cũng có thể khác nhau dựa trên loại dự án hoặc sáng kiến; một sáng kiến ​​rất sáng tạo nhưng đầy rủi ro sẽ mang lại chi phí vốn cao hơn một dự án để cập nhật các thiết bị hoặc phần mềm thiết yếu với hiệu suất đã được chứng minh.

4. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí vốn là gì?

Dưới đây là danh sách các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí vốn của một doanh nghiệp:

 • Cấu trúc vốn
 • Chính sách cổ tức hiện tại
 • Quyết định tài chính và đầu tư
 • Thuế thu nhập hiện hành
 • Lãi suất
 • Thông tin kế toán
 • Điểm dừng của chi phi cận biên của vốn

Trong đó về cấu trúc vốn, do lợi thế về thuế khi phát hành nợ, việc phát hành nợ sẽ rẻ hơn so với vốn chủ sở hữu mới (điều này chỉ đúng với các công ty có lợi nhuận, giảm thuế chỉ dành cho các công ty có lợi nhuận). Tuy nhiên, tại một số điểm, chi phí phát hành nợ mới sẽ lớn hơn chi phí huy động vốn chủ sở hữu mới. Điều này là do việc thêm nợ làm tăng rủi ro mặc định - và do đó lãi suất mà công ty phải trả để vay tiền.

Bằng cách sử dụng quá nhiều nợ trong cấu trúc vốn của mình, rủi ro mặc định gia tăng này cũng có thể làm tăng chi phí cho các nguồn khác (chẳng hạn như thu nhập giữ lại và cổ phiếu ưu đãi). Quản lý phải xác định “hỗn hợp tối ưu” của tài chính - cơ cấu vốn trong đó chi phí vốn được giảm thiểu để giá trị của công ty có thể được tối đa hóa.

5. Cơ hội phát triển nghiệp vụ kế toán về vốn qua Timviec365.vn

Cơ hội phát triển nghiệp vụ kế toán về vốn qua Timviec365.vn

Như đã nói ngay từ đầu, cách xác định chi phí vốn, sự am hiểu về các khoản vay nợ, lãi suất,... đều liên quan mật thiết đến môi trường kinh tế, và đặc biệt là trong lĩnh vực ngành nghề kế toán. Những cá nhân làm công việc này đều phải thông thạo và hiểu biết các kiến thức khi xác định những chi phí, doanh thu, lợi nhuận ròng cho doanh nghiệp, nhằm sản xuất ra các báo cáo tài chính đúng chuẩn mực, trung thực và phản ánh đúng “năng lượng làm việc” của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, có thể khẳng định rằng không một doanh nghiệp nào là không cần kế toán. Không chỉ giúp doanh nghiệp đi lên bằng những báo cáo dữ liệu chuẩn để hoạch định chiến lược phát triển, mà trái lại, kế toán nghiệp vụ tồi cũng là một “lưỡi dao thứ 2” có thể ngăn cản sự phát triển doanh nghiệp nếu không tuyển dụng nhân sự một cách cẩn thận. Truy cập Timviec365.vn để cập nhật thông tin mới nhất về việc làm kế toán nhé!

Hy vọng những chia sẻ trên đây về chi phí vốn là gì đã phần nào giải quyết các thắc mắc của bạn!

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-