Đăng ký thành viên để được hưởng nhiều quyền lợi

Đăng nhập / Đăng ký
BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH TẠO MẪU CV CỦA BẠN
Quay lại danh sách CV

Bạn đang dùng mẫu CV Tiếng Hàn

Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Cách dòng
Thêm mục
Lưu và tải CV
CV dạng văn bản 1

ANDROID프로그래머

Ẩn

연락처

1995/01/01

남성

facebook.com/abc

Ẩn

직업 목표

전문 기술을 개발하기 위해 프로그래밍에 대한 지식을 끊임없이 공부하고 연마합니다.
제 목표는 다음 1년 이내 전문적인Android프로그래머가 되고IOS프로그래밍을 더 배우할 것입니다. 
Ẩn

기술

추가
수정
삭제

전문적인 영어 자료를 검색하고 읽고 이해함

추가
수정
삭제

논리적 사고가 좋고Java프로그래밍을 통달함

추가
수정
삭제

Android에서code MVC, MVP 조직 기술

추가
수정
삭제

Android studio/ Eclipse도구에 능숙함

Ẩn

수상

- 우수한 성적을 가지고 있는timviec365.vn팀의 구성원
- 재능있는TTS표장창
Ẩn

자격증

- Aptech에서Android프로그래밍 과정 수료증
- 토익450점
Ẩn

취미

- CODE는 취미입니다
- 신 기술 알아보기
- 음악 듣기
- 축구                                                             
Ẩn

확인하기 위해 연락할 수 있는 사람

Nguyen Van B-팀장
CV365주식회사
전화번호: 0123456789
Ẩn
학력
추가
삭제

CV365대학교

학과: 정보기술 및 통신 (…..일부터……….일까지)

전공 : 소프트웨어 기술자
평가: 최우수
Ẩn
경력
추가
삭제

CV365 주식회사

위치: Android 프로그래머 (……..일부터 현재까지)

-회사의 계획에 따라 휴대폰 애플리케이션을 프로그래밍합니다. 예를 들어서timviec365.vn, banthe24h.vn입니다.
-애플리케이션의api를 작성하고 인터페이스 설계 직원과 함께 일함.
- 애플리케이션의 기능을 유지하고 개발함.
- 업무에 적용하는 전문 기술:
+/ 사용 언어: JAVA android
+/ IDE: Android studio
+/ 모형: MVP
추가
삭제

CV 365회사

위치: Android 연습생 (………….일부터…………….일까지)

Android 프로그래밍 언어의 지식을 습득함.
+/ 기본Android, , Activity, Fragment, Service, Custom view, Opengl, Canvas, Java native 습득함.
+/ Android, Increase performance application에 대한 고급지식을 추가함.
참가한 실제 업무:
음악 듣기, 신문 읽기, 관리 소프트웨어 등 기본 애플리케이션을 구축함.
Ẩn
활동
추가
삭제

2016년 녹색 여름 프로그램에 참가했음:

자원 봉사자들

지방에서 어린이에게 컴퓨터 공학을 가르쳐주고 새로운 삶에서 정보학의 이익에 대해 이야기 했음.
추가
삭제

2017년Vietnam AI Hackathon 경기에 참가

참가자

FPT 그룹이 조직한 베트남 기술 커뮤니티를 위한 올해의 가장 큰 일련의 기술 행사에 있음
Ẩn
참가한 프로젝트
추가
삭제

+/ Code app timviec365.vn

이것은 일자리를 찾고자 하는 후보자와 고용주를 연결하는 프로젝트입니다.

사용 언어: Java Android
Link app: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.timviec365.myapplication
추가
삭제

+/ Code app Banthe24h.vn

이것은 온라인 전화 카드 응용 프로그램을 구축하는 프로젝트이며 고객에게 편의하고 신속하게 온라인 전화 카드 24/24시간을 살 수 있는 것을 지원합니다.

사용 언어: Java Android
Link app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.something.windows10now.muathe24h
Ẩn
기타 정보
추가
삭제

기타 정보

기타 정보 (필요시)

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

ảnh đại diện
Đóng lại (Không lưu)
Thông tin liên hệ
직업 목표
기술
수상
자격증
취미
확인하기 위해 연락할 수 있는 사람
학력
경력
활동
참가한 프로젝트
기타 정보

Các giấy tờ cho một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ

miễn phí Mẫu thư xin việc

Mẫu thư xin việc

miễn phí Đơn xin việc

Đơn xin việc

miễn phí Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch

Một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật
2. Đơn xin việc
3. CV xin việc
4. Giấy khám sức khỏe (photo công chứng).
5. Bằng cấp, chứng chỉ (photo công chứng).
6. Bản photo chứng minh thư (photo công chứng).
7. Ảnh 3x4 hoặc 4x6 (nếu NTD có yêu cầu).

skype