Đăng ký thành viên để được hưởng nhiều quyền lợi

Đăng nhập / Đăng ký
BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH TẠO MẪU CV CỦA BẠN
Quay lại danh sách CV

Bạn đang dùng mẫu CV Tiếng Hàn

Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Cách dòng
Thêm mục
Lưu và tải CV

마켓팅 직원

Ẩn
  • 19/05/1992

  • 여성

  • facebook.com/abc

Ẩn

작업 목표

활발하한사람으로  업무애 관한 항상 새로운것 을 원한다. 잠재 고객에게 더 가까이 다가기 위한 전문적인 방법으로 시장에서 아이디어를 개발하고 제품 브랜드를 구축함으로써 회사의 매출을 높일 수 있다.
2년후 마켓팅분야에 전문가가 되기 원한다.
Ẩn

개인의 기능

추가
수정
삭제

컴퓨터 기능

추가
수정
삭제

영어능력

추가
수정
삭제

이밴트 관리

Ẩn

상금

- 2018년 3&4분기 우수직원
CV365 대학교의 전개 된 “마켓팅의 왕”이라고 top 10 우수생 
표창함:  졸업 논문 등급: 상
Ẩn

자격증

- 종합 회계 자격증
- 기본 컴퓨터 공학 적용 자격증     
- B1급 영어 자격증
Ẩn

취미

- Marketing online 인증서
사회사 기본 지식 증명서
- B1 수준 영어 증명서
기본 정보 기술 응용 프로그램 인증서.
Ẩn

참고자

Nguyen Thi B-마켓팅 부사장
CV365 주식회사
전화번호: 0123456789
Ẩn
교육수준
추가
삭제

CV365대학교

전공: 마켓팅

등급: 상
Ẩn
경력
추가
삭제

365 회사

담당업무: 마켓팅 컨설턴트

회사의 제품 품목, 서비스  개발 담당
- 시장 요구, 경쟁자 제품 및 마켓팅 프로프크램 분석
화사 제품, 서비스 PR를 위하여 Content, Media, Design탐와 협조하여 PR 동영상을 만들기
- FB Ads, Google Ads 켐페인 조정, 분석, 파악을 위하여 Ads팀와 협조
회사의  시기별도 브랜드 및 메디아에대한 발전 전략  아이디어 공모함.
각 기간의 회사 운영에 맞추어 예산 결정, 분기별 마케팅 비용 예산 최적화.
주간, 월간,분기, 연간보고서 작성하여 상사한테 보고
추가
삭제

CV365 주식회사

담당업무: PR Inhouse ( 내부 PR )

회사의 프로크램 이나 행사 활동 전개 계획 수립
회사의 직원간 단결력 향상을 위하여 내부 프로그램 및 활동에 대한  아이디어 구상
각부서  이밴트 및 행사에 참가하게 행사 내용  직접 전개, 조절함
내부 뉴스, 체널에 내용 편집, 정보 업데이트
회사 행사 예산 최적화
추가
삭제

CV365 주식회사

담당 업무: 이밴트 코디네이터 프리랜서

소구모로 이밴트 진행
관괙과 소통 내용 작성
리더의 지시 타 업무
추가
삭제

-개인 프로젝트

담당 엄무: 메켓팅- 그룹 4명주에 팀원

소규모 마켓팅 프로젝크 진행
제품 마켓팅 계획 수립: 사장 분석, 제품 광고 계획 수립, 경향 분석
고객과 마켓팅 계획및 비용 협의
Ẩn
운영 사항
추가
삭제

CV365 유한책임회사

위치: 회계원 

- 회사 직원의 급여 및 보험과 관련된 회계 업무
- 회계증서를 감시, 검사 및 종합함.
- 수입-지출 관리하고 현금 기금을 종합하고 매일 경영진에게 보고함.
- 경리장의 지시에 따라 업무 이행  과정에서 기타 발생 문제를 해결하는 것을 지원함. 
Ẩn
진행한 프로젝트
추가
삭제

프로젝트 명: 2hand- 신규 경향

고객: 2hand가게

업무: 시장 분석 마켓팅, 잠재 고객 선정, 시장 분류 담당으로 계획 수립 및 비용 산출
Ẩn
추가정보
추가
삭제

기타 정보( 필요시)

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

ảnh đại diện
Đóng lại (Không lưu)
Thông tin liên hệ
작업 목표
개인의 기능
상금
자격증
취미
참고자
교육수준
경력
운영 사항
진행한 프로젝트
추가정보

Các giấy tờ cho một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ

miễn phí Mẫu thư xin việc

Mẫu thư xin việc

miễn phí Đơn xin việc

Đơn xin việc

miễn phí Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch

Một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật
2. Đơn xin việc
3. CV xin việc
4. Giấy khám sức khỏe (photo công chứng).
5. Bằng cấp, chứng chỉ (photo công chứng).
6. Bản photo chứng minh thư (photo công chứng).
7. Ảnh 3x4 hoặc 4x6 (nếu NTD có yêu cầu).

skype