Đăng ký thành viên để được hưởng nhiều quyền lợi

Đăng nhập / Đăng ký
BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH TẠO MẪU CV CỦA BẠN
Quay lại danh sách CV

Bạn đang dùng mẫu CV Tiếng Hàn

Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Cách dòng
Thêm mục
Lưu và tải CV

CONTENT – MARKETING 직원

Ẩn

19/05/1992

여성

facebook.com/abc

Ẩn

작업 목표

일하는 과정에서 쌓이는 기술, 경험, 다양한 직업 분야의 접근과 지속적인 학습 태도로 저는 전문적인 Content – Marketing리더가 되기 위해 노력하고 있습니다.
제 목표는 회사의 제품을 고객에게 더 가까이 가져오는 데 기여하여 시장에서 회사 브랜드 개발을 돕는 것입니다. 
Ẩn

개인의 기능

추가
수정
삭제

컴퓨터 기능

추가
수정
삭제

영어능력

추가
수정
삭제

SEO표준 글짓기 씀

Ẩn

수상

2018년 1분기에 일하는 과정에서 좋은 성적를 얻은 직원
CV365대학교에서 공부하는 과정에서 4년 연속 장학금
청년단 활동 참여 과정에서 탁월한 업적을 얻으로인한2016년 동의 표창장
2016, 2017년 국제 도서전 합작자 증명서
Ẩn

자격증

CV 365 Marketing에서"Basic Marketing " 과정 수료증
“근로자를위한 영어” 과정 수료증
토익 550점
Ẩn

취미

- 개인 페이스북에서 패션, 미화에 대한 지식 공유
독서: 생활 기술, 마케팅에 관한 책, 기타 생활에 관한 책
- 여행 
Ẩn

참고자

Nguyen Van B-마케팅 팀장
CV365 주식회사
전화번호: 0123456789
Ẩn
교육수준
추가
삭제

CV365대학교

전공: 전자 무역

평가: 최우수
Ẩn
경력
추가
삭제

CV365회사

위치: content – marketing직원

- 회사의 제품, 서비스에 대한SEO표준 글짓기 쓰기 내용 편집 담당
- SEO부서의 계획에 따라 채용, 취직 분야에 대한 경험, 지식 공유 글짓기를 씀
- 회사의 브랜드 홍보 기사 씀
- 고객과의 상호 작용을 증가를 위한 팬페이지, 소셜 네트워크 그룹 내용 담당- 내용, 이미지, 비디오를 수정하여 웹사이트에서 올림- 마케팅 부서와 협력하여 회사의 제품, 서비스 홍보 계획을 수립함
추가
삭제

CV365화장품 회사

위치: Content – Marketing직원

- 미화에 대한 지식 공유 글짓기 씀
- 회사의 제품 홍보 글짓기 씀
- 회사의 팬페이지에서 대화 형 고객 관리자로 함
Ẩn
운영 사항
추가
삭제

CV365대학의 돌격 청년팀의 구성원

학교의 활동 수행 통신 위원회: 개강, 학교의 기념식, 녹색 강당…

- 2016, 2017년 국제 도서전 합작자조직위원회에 서점과 연락하는 데 지원합니다. 상점위치, 행사 과정 조직 안정화, 조직위원회가 요청한 기타 업무
Ẩn
진행한 프로젝트
추가
삭제

프로젝트: 녹색 강당

마케팅 조: 계획 수립 (학교의 소셜 네트워크 사이트의 기사 내용, 이벤트의 시나리오)

프로젝트는CV365 대학교 청년단이 학교의 학생 및 강사가 녹색 공간에서 학습하고 일할 수 있는 기원으로 조직했읍니다.
결과: CV365대학교의 학생 및 강사가 녹새-깨끗하고 아름다운 학습, 근무 공간을 가지기 위해 생각 및 행동에서 적극적인 변화가 있었습니다. 
추가
삭제

프로젝트: CV365-취직은 사소한 일이다!

지원자가 고용주의 눈에 좋은 인상을 갖도록 돕는 기원으로 전개된CV 365회사의 프로젝트

content – Marketing직원: CV내용 구축, CV홍보 글짓기 쓰기
결과: CV365-고객의 평가에 따라 아름다운 내용, 이미지를 제공하는 CV브랜드의 TOP 3
Ẩn
추가정보
추가
삭제

기타 정보( 필요시)

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

ảnh đại diện
Đóng lại (Không lưu)
Thông tin liên hệ
작업 목표
개인의 기능
수상
자격증
취미
참고자
교육수준
경력
운영 사항
진행한 프로젝트
추가정보

Các giấy tờ cho một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ

miễn phí Mẫu thư xin việc

Mẫu thư xin việc

miễn phí Đơn xin việc

Đơn xin việc

miễn phí Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch

Một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật
2. Đơn xin việc
3. CV xin việc
4. Giấy khám sức khỏe (photo công chứng).
5. Bằng cấp, chứng chỉ (photo công chứng).
6. Bản photo chứng minh thư (photo công chứng).
7. Ảnh 3x4 hoặc 4x6 (nếu NTD có yêu cầu).

skype