Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương bán hàng

Biểu đồ lương bán hàng

9 triệu 67 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của bán hàng9,067,000 VNĐ