Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương bán hàng

Biểu đồ lương bán hàng

8 triệu 244 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của bán hàng8,244,000 VNĐ