Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương bếp phó

Biểu đồ lương bếp phó

13 triệu 600 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của bếp phó13,600,000 VNĐ