Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương biên dịch tiếng nhật

Biểu đồ lương biên dịch tiếng nhật

17 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của biên dịch tiếng nhật17,000,000 VNĐ