Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương biên kịch

Biểu đồ lương biên kịch

9 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của biên kịch9,333,000 VNĐ