Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương biên kịch

Biểu đồ lương biên kịch

11 triệu 300 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của biên kịch11,300,000 VNĐ