Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương brand manager

Biểu đồ lương brand manager

22 triệu 916 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của brand manager22,916,000 VNĐ