Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương brand manager

Biểu đồ lương brand manager

16 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của brand manager16,750,000 VNĐ