Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chỉ huy trưởng

Biểu đồ lương chỉ huy trưởng

18 triệu 629 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chỉ huy trưởng18,629,000 VNĐ