Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên an toàn

Biểu đồ lương chuyên viên an toàn

12 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên an toàn12,500,000 VNĐ