Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên an toàn

Biểu đồ lương chuyên viên an toàn

14 triệu 76 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên an toàn14,076,000 VNĐ