Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên chất lượng

Biểu đồ lương chuyên viên chất lượng

16 triệu 300 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên chất lượng16,300,000 VNĐ