Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên chất lượng

Biểu đồ lương chuyên viên chất lượng

10 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên chất lượng10,000,000 VNĐ