Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên chính sách

Biểu đồ lương chuyên viên chính sách

23 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên chính sách23,333,000 VNĐ