Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên đào tạo

Biểu đồ lương chuyên viên đào tạo

13 triệu 669 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên đào tạo13,669,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng chuyên viên đào tạo