Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên đầu tư

Biểu đồ lương chuyên viên đầu tư

14 triệu 444 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên đầu tư14,444,000 VNĐ