Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên đầu tư

Biểu đồ lương chuyên viên đầu tư

17 triệu 312 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên đầu tư17,312,000 VNĐ