Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên định giá

Biểu đồ lương chuyên viên định giá

14 triệu 125 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên định giá14,125,000 VNĐ