Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên đối ngoại

Biểu đồ lương chuyên viên đối ngoại

14 triệu 833 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên đối ngoại14,833,000 VNĐ