Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên đối ngoại

Biểu đồ lương chuyên viên đối ngoại

11 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên đối ngoại11,375,000 VNĐ