Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên giám sát

Biểu đồ lương chuyên viên giám sát

13 triệu 100 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên giám sát13,100,000 VNĐ