Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên giám sát

Biểu đồ lương chuyên viên giám sát

10 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên giám sát10,166,000 VNĐ