Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên hành chính

Biểu đồ lương chuyên viên hành chính

9 triệu 114 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên hành chính9,114,000 VNĐ