Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên hành chính

Biểu đồ lương chuyên viên hành chính

10 triệu 205 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên hành chính10,205,000 VNĐ