Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên kế hoạch

Biểu đồ lương chuyên viên kế hoạch

15 triệu 428 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên kế hoạch15,428,000 VNĐ