Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên kế hoạch

Biểu đồ lương chuyên viên kế hoạch

12 triệu 291 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên kế hoạch12,291,000 VNĐ