Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên khách hàng cá nhân

Biểu đồ lương chuyên viên khách hàng cá nhân

12 triệu 111 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên khách hàng cá nhân12,111,000 VNĐ