Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên khách hàng cá nhân

Biểu đồ lương chuyên viên khách hàng cá nhân

16 triệu 75 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên khách hàng cá nhân16,075,000 VNĐ