Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Biểu đồ lương chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

13 triệu 875 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên khách hàng doanh nghiệp13,875,000 VNĐ