Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Biểu đồ lương chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

11 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên khách hàng doanh nghiệp11,250,000 VNĐ