Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên kỹ thuật

Biểu đồ lương chuyên viên kỹ thuật

15 triệu 484 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên kỹ thuật15,484,000 VNĐ