Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên kỹ thuật

Biểu đồ lương chuyên viên kỹ thuật

11 triệu 27 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên kỹ thuật11,027,000 VNĐ