Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên media

Biểu đồ lương chuyên viên media

12 triệu 83 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên media12,083,000 VNĐ