Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên nghiên cứu

Biểu đồ lương chuyên viên nghiên cứu

17 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên nghiên cứu17,500,000 VNĐ