Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên nghiên cứu

Biểu đồ lương chuyên viên nghiên cứu

11 triệu 687 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên nghiên cứu11,687,000 VNĐ