Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên nguồn vốn

Biểu đồ lương chuyên viên nguồn vốn

17 triệu 45 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên nguồn vốn17,045,000 VNĐ