Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên nội dung

Biểu đồ lương chuyên viên nội dung

11 triệu 645 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên nội dung11,645,000 VNĐ