Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên pháp lý

Biểu đồ lương chuyên viên pháp lý

16 triệu 52 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên pháp lý16,052,000 VNĐ