Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên pháp lý

Biểu đồ lương chuyên viên pháp lý

11 triệu 263 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên pháp lý11,263,000 VNĐ