Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên phát triển dự án

Biểu đồ lương chuyên viên phát triển dự án

15 triệu 41 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên phát triển dự án15,041,000 VNĐ