Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên phát triển dự án

Biểu đồ lương chuyên viên phát triển dự án

16 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên phát triển dự án16,166,000 VNĐ