Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên phát triển phần mềm

Biểu đồ lương chuyên viên phát triển phần mềm

22 triệu 200 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên phát triển phần mềm22,200,000 VNĐ