Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên phát triển phần mềm

Biểu đồ lương chuyên viên phát triển phần mềm

15 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên phát triển phần mềm15,333,000 VNĐ