Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên phát triển sản phẩm

Biểu đồ lương chuyên viên phát triển sản phẩm

16 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên phát triển sản phẩm16,750,000 VNĐ