Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên phát triển sản phẩm

Biểu đồ lương chuyên viên phát triển sản phẩm

12 triệu 307 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên phát triển sản phẩm12,307,000 VNĐ