Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên phát triển thị trường

Biểu đồ lương chuyên viên phát triển thị trường

13 triệu 368 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên phát triển thị trường13,368,000 VNĐ