Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên quan hệ khách hàng

Biểu đồ lương chuyên viên quan hệ khách hàng

16 triệu 829 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên quan hệ khách hàng16,829,000 VNĐ