Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên quan hệ

Biểu đồ lương chuyên viên quan hệ

16 triệu 809 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên quan hệ16,809,000 VNĐ