Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên quan hệ

Biểu đồ lương chuyên viên quan hệ

13 triệu 102 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên quan hệ13,102,000 VNĐ