Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên quản lý nợ

Biểu đồ lương chuyên viên quản lý nợ

11 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên quản lý nợ11,375,000 VNĐ