Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên

Biểu đồ lương chuyên viên

13 triệu 639 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên13,639,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng chuyên viên