Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên thẩm định

Biểu đồ lương chuyên viên thẩm định

5 triệu 125 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên thẩm định5,125,000 VNĐ