Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên thẩm định

Biểu đồ lương chuyên viên thẩm định

13 triệu 800 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên thẩm định13,800,000 VNĐ