Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên thanh toán

Biểu đồ lương chuyên viên thanh toán

13 triệu 300 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên thanh toán13,300,000 VNĐ