Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên thẻ

Biểu đồ lương chuyên viên thẻ

14 triệu 850 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên thẻ14,850,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng chuyên viên thẻ