Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên thiết kế

Biểu đồ lương chuyên viên thiết kế

14 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên thiết kế14,000,000 VNĐ