Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên thiết kế

Biểu đồ lương chuyên viên thiết kế

12 triệu 71 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên thiết kế12,071,000 VNĐ