Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên tín dụng

Biểu đồ lương chuyên viên tín dụng

13 triệu 743 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên tín dụng13,743,000 VNĐ