Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên tín dụng

Biểu đồ lương chuyên viên tín dụng

14 triệu 875 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên tín dụng14,875,000 VNĐ