Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên truyền thông

Biểu đồ lương chuyên viên truyền thông

12 triệu 479 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên truyền thông12,479,000 VNĐ