Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên truyền thông

Biểu đồ lương chuyên viên truyền thông

11 triệu 791 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên truyền thông11,791,000 VNĐ