Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên tư vấn ngân hàng

Biểu đồ lương chuyên viên tư vấn ngân hàng

15 triệu 764 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên tư vấn ngân hàng15,764,000 VNĐ