Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên tư vấn

Biểu đồ lương chuyên viên tư vấn

14 triệu 5 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên tư vấn14,005,000 VNĐ