Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên tư vấn

Biểu đồ lương chuyên viên tư vấn

12 triệu 924 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên tư vấn12,924,000 VNĐ