Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Biểu đồ lương chuyên viên tư vấn tuyển sinh

12 triệu 868 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên tư vấn tuyển sinh12,868,000 VNĐ