Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Biểu đồ lương chuyên viên tư vấn tuyển sinh

9 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên tư vấn tuyển sinh9,166,000 VNĐ