Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên vận hành

Biểu đồ lương chuyên viên vận hành

10 triệu 653 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên vận hành10,653,000 VNĐ