Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên vận hành

Biểu đồ lương chuyên viên vận hành

13 triệu 150 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên vận hành13,150,000 VNĐ