Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên xử lý nợ

Biểu đồ lương chuyên viên xử lý nợ

12 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên xử lý nợ12,750,000 VNĐ