Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên xuất nhập khẩu

Biểu đồ lương chuyên viên xuất nhập khẩu

10 triệu 687 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên xuất nhập khẩu10,687,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng chuyên viên xuất nhập khẩu