Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên xuất nhập khẩu

Biểu đồ lương chuyên viên xuất nhập khẩu

13 triệu 785 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên xuất nhập khẩu13,785,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng chuyên viên xuất nhập khẩu